ម្ដេច,ខ្ញុំបានបញ្ចប់ឡើងនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងបីស្រស់ស្អាតហ្វីលីពីក្មេងស្រី។ នៅលើការអណ្តែតវេទិកាសម្រាប់សេរីភាពបុណ្យដង្ហែរក្បួន។ វាជាត្រជាក់ដូច្នេះ។ បន្ទាប់ពីទាំងអស់,នៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅវ៉ា,ខ្ញុំត្រូវបានយចៃដន្យបានទាក់ទដោយបណ្ដែតក្បួនដង្ហែនិងនាយក។ គាត់បានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំចង់បញ្ជចូលរួមបណ្ដែតក្បួនដង្ហែ។ ខ្ញុំចង់ទៅមើលវា។ ដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើ។ នៅក្នុងវីដេអូនេះ,អ្នកអាចមើលឃើញមួយណាក្មេងស្រី,បី,វាយស្គរក្រុម,និងស្រស់ស្អាតជាច្រើននាក់នៅក្នុងក្រុម។

About